17 lipca 2024

Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega

Rozwód to przeżycie nie tylko trudne pod względem emocjonalnym, ale – niejednokrotnie – także formalnym. Podział majątku to jedna z kwestii podczas rozwodu, która często komplikuje cały proces.

Podział majątku podczas rozwodu jest często skomplikowanym procesem. Dzieje się tak wtedy gdy dwie strony są ze sobą w konflikcie – a takich sytuacji nie brakuje. Dlatego też sprawy o podział majątku bywają dość trudne i potrafią, zanim dojdzie do finalnej decyzji, ciągnąć się przez długi czas. W wariancie optymistycznym kwestia podziału majątku jest rozstrzygnięta przez sąd na rozprawie rozwodowej. Jednak standardem jest raczej sytuacja, gdy sądowy podział majątku ma miejsce podczas wielu innych rozpraw, już po rozwodzie. Jakie kwestie są więc ważkie przy podziale majątku? O tym w dalszej części tekstu.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Pojęcie majątku osobistego obejmuje ruchomości i nieruchomości, które każdy z małżonków zakupił lub nabył inną drogą jeszcze przed małżeństwem. To także te dobra, które dana osoba otrzymała w wyniku spadku czy darowizny. Natomiast o majątku wspólnym możemy mówić w przypadku wszelkich ruchomości i nieruchomości, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa. To nie tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa, ale także różnego rodzaju dochody. Należy jednak pamiętać o tym, że o majątku wspólnym nie ma mowy wtedy, gdy mąż i żona zdecydowali się na podpisanie intercyzy i wtedy nastąpiła rozdzielność majątkowa.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego zależy od tego, czy dwie strony małżeństwa doszły w tym temacie do porozumienia. Wtedy majątek wspólny może być podzielony na zasadzie umowy między dwoma małżonkami. Jeżeli podział majątku dotyczy nieruchomości, to nawet jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w tej kwestii, jest wymagany dokument potwierdzający ten podział – np. w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak małżonkowie nie są w stanie z różnych przyczyn dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, potrzebne jest sądowe rozwiązanie. Wtedy warto skorzystać z opcji adwokat podział majątku. Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć w danym sądzie rejonowym. Należy też pamiętać o tym, że choć podział majątku wspólnego zakłada, że będzie on podzielony po równo, istnieją pewne okoliczności, które mogą sprawić, że dobra, które do majątku wspólnego należą, mogą być podzielone nierówno. Może się to wydarzyć, wtedy gdy jedna ze stron porzuci rodzinę albo też nie poczuwała się do obowiązku utrzymania dzieci i współmałżonka. Taka sytuacja – nierównomiernego podziału majątku – może też mieć miejsce, gdy jedna ze stron w znacznie większym stopniu przyczyniła się do powstania majątku wspólnego. Warto przyjrzeć się także kwestii podziału majątku wspólnego, gdy jest rozwód z orzekaniem o winie i rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy dochodzi do podziału majątku wspólnego?

Do podziału majątku wspólnego może dojść przed rozwodem, jak i po formalnym rozwodzie. Gdy podział majątku wspólnego następuje przed rozwodem, małżonkowie decydują o ustaniu wspólności majątkowej i zawierają między sobą umowę dotyczącą podziału majątku. Jak już wcześniej wspomniano, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, podział majątku wspólnego w tym względzie powinien być potwierdzony aktem notarialnym. Podział majątku wspólnego po rozwodzie często odbywa się na drodze sądowej.

Jak widać, podział majątku po rozwodzie to wiele niuansów i opcji. Warto w takich przypadkach skorzystać z możliwości, jaką daje adwokat rozwodowy Warszawa.