27 maja 2024

Oszustwa VAT

Oszustwa w zakresie podatku VAT, polegające na tym, że jedna firma nalicza innej firmie podatek VAT i nie odprowadza go do urzędu skarbowego, to wielki biznes. Jego popełnienie jest stosunkowo proste, a koszty ponoszone przez państwa członkowskie UE sięgają miliardów.

Oszustwo może być trudne do wykrycia: Zazwyczaj, aby je ukryć, wykorzystuje się rozległy i skomplikowany łańcuch transakcji w kilku krajach. Bardzo często oszustwo dotyczy sprzedaży drobnych przedmiotów o wysokiej wartości, takich jak chipy komputerowe lub telefony, ale może dotyczyć szerokiej gamy towarów.

Oszustwa związane z podatkiem VAT, podobnie jak wszystkie oszustwa podatkowe, pozbawiają skarb państwa cennych zasobów. Strata ta jest najbardziej odczuwalna w czasach takich jak obecne, kiedy państwo zmaga się z trudnościami w finansowaniu bardzo potrzebnych usług publicznych. Tak więc, jeśli przedsiębiorstwo świadomie uczestniczy w oszustwie związanym z podatkiem VAT, powinno oczywiście podlegać pełnym rygorom prawa.

Ale jak należy traktować firmę, która nieświadomie uczestniczy w oszustwie związanym z podatkiem VAT?

Przedsiębiorstwo może przeprowadzać wiele transakcji każdego dnia w dobrej wierze, po czym okazuje się, że jedna z nich została w rzeczywistości przeprowadzona w sposób oszukańczy, bez wiedzy przedsiębiorstwa. Jak należy postąpić z niewinną firmą?

Zgodnie z prawem UE dotyczącym podatku VAT, jeśli firma „powinna była wiedzieć”, że jest zaangażowana w oszustwo VAT, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wyłudzony podatek VAT oraz odpowiadać za ewentualne kary. Ponieważ VAT na towary w Polsce jest generalnie na poziomie 23%, potencjalne koszty dla firmy mogą być bardzo znaczące. Dlatego też, firma musi podjąć kroki w celu zapewnienia, że nie jest mimowolnym uczestnikiem transakcji, które ostatecznie mogą być związane z wyłudzeniem podatku VAT.

Odpowiedzialność za kontrolę nad oszustwami związanymi z podatkiem VAT spoczywa na Urzędzie Skarbowym, który jest uprawniony do kontroli każdego przedsiębiorstwa w celu zapewnienia przestrzegania przez nie przepisów dotyczących podatku VAT. Odpowiedzialność ta nie może zostać skutecznie przeniesiona na przedsiębiorstwa. W tym względzie Trybunał UE orzekł, że przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do przeprowadzania kontroli drugiej strony transakcji.

Tak, niektóre przedsiębiorstwa mogą świadomie współpracować z innymi lub przymykać oko na oszustwa związane z podatkiem VAT popełniane przez innych. Jednak bardziej odpowiednim testem dla przedsiębiorstwa mogłoby być stwierdzenie, czy mając świadomość istnienia oszustwa, działało ono w sposób rozsądny i zgodny z ogólnie przyjętą praktyką handlową w swoim sektorze działalności.

Urząd skarbowy powinien również aktualizację wytycznych, aby skupić się na konkretnych rodzajach towarów, które mogą stać się przedmiotem oszustwa, zamiast sugerować kontrole wszystkich transakcji. W przypadku transakcji biznesowych, które mogą być narażone na ryzyko oszustwa, przedsiębiorstwo powinno dysponować prostym procesem pozwalającym na identyfikację wszelkich ryzykownych transakcji, które można następnie w razie potrzeby poddać bardziej szczegółowej analizie. To powinno wystarczyć.